Escuchar

Grau de Relacions Laborals: Recomanacions prematrícula per als estudiants de nou ingrés

Contenido en el idioma por defecto

1. Introducció

El grau de Relacions Laborals s’imparteix en un únic grup a través de la modalitat Campus Extens 50; això significa una reducció de la presencialitat que es compensa amb un augment del treball no presencial i autònom de l’alumne i amb la utilització per part del professorat i dels alumnes de l’eina telemàtica Campus Extens. Ni la reducció de la presencialitat ni el fet que s’utilitzi l’eina telemàtica Campus Extens volen dir que aquesta sigui un ensenyament a distància. Si no pots assistir a classe amb un mínim de regularitat (diguem, almenys, a la meitat de les classes), una universitat no presencial t’oferirà un servei més adient a la teva disponibilitat.

Les classes es concentren 3 dies a la setmana en horari d’horabaixa (de les 17 a les 21 h; aquí pots consultar els horaris), si bé el professor pot programar l'execució de lliuraments i/o la realització, presencial o no, d'altres elements d'avaluació els dies de la setmana en què no està prevista docència. A més, hi ha la possibilitat de cursar els estudis amb una seqüència més lenta (6 o 8 anys en comptes de 4 anys), cosa que implica una reducció del nombre d’assignatures per curs i, per tant, d’hores de classe a la setmana.

2. Si ets un alumne/a que es dedicarà en exclusiva als estudis

El més normal és que un estudiant a temps complet es matriculi de les 10 assignatures de primer curs (aquí les pots consultar). Calcula que superar aquest primer curs et costarà entre 6 i 8 hores diàries (incloent-hi les hores de classe i les d’estudi, preparació d’exercicis, etc.) de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic. Si no et creus capaç de mantenir aquest ritme, potser t’interessarà no matricular-te d’alguna assignatura; en tal cas, t’interessa seguir les recomanacions que es troben més avall per als estudiants a temps parcial.

3. Si ets un alumne/a amb dedicació a temps parcial (per motius de feina o qualsevol altre)

  • Marca’t un adequat ritme d’estudi, orientat, per exemple, a fer el grau en una seqüència més lenta de 6 o 8 anys. Calcula que totes les assignatures són semestrals i cada assignatura et costarà entre 6 i 8 hores setmanals (incloent-hi les hores de classe i les d’estudi).
    • Si optes pel ritme en 6 anys, la recomanació de matrícula del primer curs és:
      • Assignatures del primer semestre: Introducció a l’Empresa, Principis d’Economia i Nocions Bàsiques de Dret
      • Assignatures del segon semestre: Comptabilitat, Fonaments de Dret Administratiu i Fonaments de Dret Civil
    • Si prefereixes un ritme més pausat, en 8 anys, la recomanació és:
      • Assignatures del primer semestre: Introducció a l’Empresa, Principis d’Economia i Nocions Bàsiques de Dret
      • Assignatures del segon semestre: Fonaments de Dret Administratiu i Fonaments de Dret Civil
    • Potser et convé obtenir de la UIB la condició formal d’estudiant a temps parcial (més informació aquí i a l’article 46 del Reglament acadèmic). El principal avantatge que en trauries és:
      • La Universitat t’aplicaria el règim de permanència amb més flexibilitat (solament hauries d’aprovar 1 assignatura el primer any i 4 entre els dos primers anys).

4. Si ets un alumne/a amb nul o baix nivell de català 

  • Tingues en compte que la UIB forma els seus estudiants per tal que puguin desenvolupar-se professionalment en una societat en la qual s’utilitza tant el castellà com el català. A la Facultat de Dret et trobaràs amb material, informació i classes en català (per exemple, aproximadament un terç de les classes s’imparteixen en català).
  • Per assolir el nivell de comprensió passiva que et permeti gaudir de tots els recursos de la Facultat, solament cal que aguditzis l’oïda a classe (en poques setmanes ho entendràs pràcticament tot), i millor si utilitzes els serveis d’aprenentatge i autoaprenentatge de català que posa a la teva disposició la UIB, a més d’altres institucions.
  • En tot cas, sempre pots fer els exàmens i exercicis en la llengua que prefereixis.

5. Si necessites orientació per prendre les teves decisions sobre assignatures, ritme d’estudi, etc.

Pots concertar una tutoria de matrícula a través d'UIBdigital o també pots enviar un missatge a <facdret@uib.es>.

6. Taules de seqüència lenta del grau de Relacions Laborals

SEQÜÈNCIA LENTA DE 6 ANYS

PRIMER ANY PRIMER SEMESTRE

  • Nocions Bàsiques de Dret
  • Principis d’Economia
  • Introducció a l’Empresa

PRIMER ANY SEGON SEMESTRE

  • Comptabilitat
  • Fonaments de Dret Civil per a RL
  • Fonaments de Dret Adm. per a RL

SEGON ANY PRIMER SEMESTRE

  • Intr. a la Psic. Social del Treball
  • Intr. a la Sociologia del Treball
  • Anàlisi Empresarial i Disseny…

SEGON ANY SEGON SEMESTRE

  • Intr. al Dret del Treball
  • Intr. al Dret de la Seg. Social
  • Economia del Treball

TERCER ANY PRIMER SEMESTRE

  • Sociologia de l’Empresa
  • Psic. dels RH: Planif. i Gestió
  • Dret Sindical

TERCER ANY SEGON SEMESTRE

  • Acció Protectora i Prestacions I
  • Dret de l’Ocupació
  • Dret Mercantil

QUART ANY PRIMER SEMESTRE

  • Règim Jur. de l’Ingrés a l’Empresa
  • Prestacions de Seg. Social II
  • Dret Mercantil II
  • Treb. i Establiment dels Estrangers

QUART ANY SEGON SEMESTRE

  • Determinació, Modificació…
  • Gestió Estratèg. i Econ. de RH
  • Règims Especials de la Seg. Social
  • Optativa

CINQUÈ ANY PRIMER SEMESTRE

  • Rel. Laborals Especials
  • Dret de la Prev. de Riscs Laborals
  • Dret Tributari de l’Empresa
  • Tècniques de Negociació

CINQUÈ ANY SEGON SEMESTRE

  • Procés Laboral Ordinari i Modalitats
  • Relacions de Treball a les AP
  • Tècniques de Prevenció de Riscs
  • Optativa

SISÈ ANY PRIMER SEMESTRE

  • Modalitats Processals, Execució…
  • Auditoria Sociolaboral i…
  • Treball de Fi de Grau

SISÈ ANY PRIMER SEMESTRE

  • Optativa
  • Optativa
  • Optativa

SEQÜÈNCIA LENTA DE 8 ANYS

PRIMER ANY PRIMER SEMESTRE

  • Nocions Bàsiques de Dret
  • Principis d’Economia
  • Introducció a l’Empresa

PRIMER ANY SEGON SEMESTRE

  • Fonaments de Dret Civil per a RL
  • Fonaments de Dret Adm. per a RL

SEGON ANY PRIMER SEMESTRE

  • Intr. a la Psic. Social del Treball
  • Intr. a la Sociologia del Treball

SEGON ANY SEGON SEMESTRE

  • Intr. al Dret del Treball
  • Intr. al Dret de la Seg. Social
  • Comptabilitat

TERCER ANY PRIMER SEMESTRE

  • Sociologia de l’Empresa
  • Psic. dels RH: Planific. i Gestió
  • Dret Sindical

TERCER ANY SEGON SEMESTRE

  • Acció Protectora i Prestacions I
  • Dret Mercantil I

QUART ANY PRIMER SEMESTRE

  • Règim Jur. de l’Ingrés a l’Empresa
  • Prestacions de la Seg. Social II
  • Dret Mercantil II

QUART ANY SEGON SEMESTRE

  • Determinació, Modificació…
  • Economia del Treball

CINQUÈ ANY PRIMER SEMESTRE

  • Anàlisi Empresarial i Disseny
  • Dret Tributari de l’Empresa

CINQUÈ ANY SEGON SEMESTRE

  • Dret de l’Ocupació
  • Rel. Lab. a les AP
  • Gestió Estrat. i Econ. de RH

SISÈ ANY PRIMER SEMESTRE

  • Dret de la Prevenció de Riscs Lab.
  • Relacions Laborals Especials

SISÈ ANY SEGON SEMESTRE

  • Tècniques de Prevenció
  • Procés Laboral Ordinari
  • Règims Esp. de la Seg. Social

SETÈ ANY PRIMER SEMESTRE

  • Tècniques de Negociació
  • Modalitats Processals, Execució…
  • Auditoria Sociolaboral i…

SETÈ ANY SEGON SEMESTRE

  • Optativa
  • Optativa

VUITÈ ANY PRIMER SEMESTRE

  • Treball i Establiment de Treb. Estr.
  • Treball de Fi de Grau

VUITÈ ANY SEGON SEMESTRE

  • Optativa
  • Optativa
  • Optativa