Escuchar

Sra. Catalina Munar Miquel

Contenido en el idioma por defecto
catalina munar

Professora associada

Dret Administratiu

munarcatalina@hotmail.com

Formació acadèmica

 • Llicènciada en Dret

Trajectòria docent

 • Ha impartit docència en la Universitat de les Illes Balears (UIB) en els estudis de Llicenciatura de Dret des de 2004 a 2011, en l’assignatura de Dret de Medi Ambient, des de 2006 a 2011 en l’assignatura Dret Local i en els cursos 2013-2014 i 2014-14 en els estudis de Grau de Dret en l’assignatura Organització i Activitats de les Administracions Públiques. Així mateix en la llicenciatura de direcció i administració d’empresa des de 2004 a 2007 en l’assignatura de Dret Administratiu.
 • Ha impartir docència en el curs “Cinc problemes ambientals i cinc respostes jurídiques” en la uib en 2006
 • Ha impartit docència en el curs selectiu per l’accés a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l’Escala de Funcionaris de l’Administració Local en 2008 en matèria de comptabilitat pública.
 • Durant el curs 2012-2013 ha estat col·laboradora honorífica del Departament de Dret Públic de la UIB.

Trajectòria investigadora

 • Ha pres part del Projecte d’Investigació DER-2010-1980 del Pla Nacional I+D+I 2009-2011 del Ministeri de Ciència i Innovació.
 • Ha rebut el accèsit del Premi d’Investigació i Estudi de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre Administració Local (2007) pel treball “El aprovechamiento atípico en la Ley 6/1997 del suelo rústico: análisis urbanístico de esta figura y del ingreso que supone para las Administracions municipales de la CAIB
 • Ha publicat en la Revista El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados (nº 15/16, agost 2002) “Nuevas formas de financiación de las infraestructuras públicas: encomienda de gestión de las Comunidades Autónomas a las Corporaciones Locales
 • Ha col·laborat en el Manual “Comentaris a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears” Editorial Aranzadi 2008, baix la direcció del Dr. Avel·lí Blasco Esteva, amb els següents comentaris: “Sistemes de consultes populars en l’àmbit de les Illes Balears, de conformitat amb les lleis a que es refereix l’apt. 3 de l’article 92 i el nombre 32 de l’apartat 1er de la Constitució” i“Activitats Classificades
 • Ha col·laborat en el “Manual de Dret Local de les Illes Balears“. Editorial Iustel 2014, baix la direcció de Joana M. Socias Camacho i Avel·lí Blasco Esteve: “La financiació de les Administracions Locals”
 • Ha participat en múltiples cursos de formació que afecten a l’àmbit de la Administració Local, en matèria de medi ambient, d’organització, contractació, en matèria econòmica-financera-presupòstaria i normativa autonòmica.

Altres mèrits

 • Funcionaria amb Habilitació de Caràcter Estatal, per oposició, en les subescales de Secretaria-Intervenció, Secretaria Categoria d’Entrada, Intervenció-Tresoreria Categoria d’Entrada i Intervenció-Tresoreria Categoria Superior.
 • Ha realitzat el Màster de Direcció Pública organtizat per l’INAP a Madrid 2012-2013.