Escuchar

Sr. Sebastià Rubí Tomàs

Contenido en el idioma por defecto
rubi tomas

Professor associat

Dret Constitucional

sebastiarubi@icaib.org

Despatx DA-217

Tfn: 971 669 280

Formació acadèmica

 • Llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears. Inscrit al Registre Nacional de Títols amb el núm. 1994099770 (Codi de Centre 07006147 – Registre Universitari de Títols 3581).
 • Certificat de suficiència investigadora acreditatiu d’haver superat els cursos de doctorat i el període d’investigació (03/10/2000).

Trajectòria docent

 • Ha impartit docència de manera ininterrompuda en els estudis de Llicenciatura de Dret des del primer d'octubre de 1992.
 • A partir del curs acadèmic 2009-2010 imparteix docència en els estudis de Grau en Dret.

Trajectòria investigadora

 • Elaboració de la memòria d’investigació titulada “Els Consells Insulars” inscrita al Registre General de la Propietat intel·lectual amb el número 2000/07/20476, del qual fou publicat un resum, en forma d'assaig titulat “Una peculiaridad organizativa de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: Los Consells Insulars” al Volum 9, núm. 2, pàgines 117-140, de la Revista DEREITO, Revista Xurídica da Universida de de Santiago de Compostela.
 • Ha col·laborat en l’obra col·lectiva “La constitució de 1978. Anotacions des de la perspectiva balear”, coordinada pels Srs. Joan Oliver Araujo i Lluis J. Segura Ginard. Ed. INSTITUT D’ESTUDIS AUTONÒMICS. 2005.
 • Ha col·laborat en l’obra col·lectiva “Comentaris a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears”, de la qual fou director el Sr. Avel·lí Blaco Esteve. Ed. Thompson - Civitas. 2008.

Altres mèrits

 • Durant els mesos de juny a novembre de 1987, d’abril a octubre de 1988, de febrer a març i de maig a setembre de 1989 així com tot l’any 1990 va treballar amb contracte eventual en diverses oficines de l’entitat financera Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra", període durant el qual va guanyar unes oposicions per a treballar com a fixe a la mateixa entitat (Novembre de 1989).
 • Des del primer de desembre de 1991 fins al 30 de juliol de 1992 va realitzar practiques professionals en el despatx de l’advocat, D. Sebastià Frau i Gayá, domiciliat en el Carrer Pere Dezcallar i Net, nº 13, 8º, 4ª.
 • Des del dia 10 de setembre de 1992 exerceix lliurement la professió com col·legiat núm. 2.502 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Balears, primer, en el despatx obert al públic al Carrer de Sant Miquel, núm. 30, 5è, I, de Palma.
 • Des del primer de setembre de 2006 és membre del buffet IUS ADVOCATS, amb despatx obert al públic a Llucmajor, Ronda Migjorn, núm. 113, 1r. B.
 • Certificats d'assistència a més de 30 cursos de formació, de matèria diversa, com ara, dret de les assegurances, mercat de valors, protecció al consumidor, règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, Dret Comunitari Europeu, el procediment en el Dret Comunitari Europeu, dret de família, urbanisme, dret de circulació i dret concursal.